اطلاعیه مجدد بست کادری دیپارتمنت رادیولوژی

IT_Director
اطلاعیه مجدد بست کادری دیپارتمنت رادیولوژی

موضوع: اعلان مجدد یک بست کادر علمی دیپارتمنت رادیولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا.

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا مجددآ برای بار دوم یک بست کادر علمی دیپارتمنت رادیولوژی پوهنحی علوم متمم صحی خویش را از تاریخ 7/12/1443 الی 17/12/1443 طبق قانون تحصیلات عالی به اعلان سپرده میشود.