خوابگاه ذکور

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا فعلاً کدام خوابگاه(لیلیه) پسرانه طور مستقل جهت بودوباش محصلان ذکور خویش ندارد. بنابر این، محصلان سال های اول، دوم  این پوهنتون مطابق با لایحه لیلیه های وزارت تحصیلات عالی کشور طبق سهمیه، همه ساله از طرف معاونیت امور محصلان این پوهنتون طی لیست معین به خوابگاه(لیلیه) مرکزی پوهنتون کابل معرفی می شوند. از آنجایی که لیلیه پوهنتون به تعداد محدود، لیست محصلان مستحق شمولیت در لیلیه این پوهنتون را می خواهد، چون تعداد محصلان مستحق بیشتر از سهمیه درنظرگرفته است، لذا گزینش آن در پوهنحی مربوطه براساس بالاترین نمرات اخذشده در کانکور صورت می گیرد.

جدول ذیل تعداد محصلان ذکور شامل خوابگاه(لیلیه) پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا را در خوابگاه پوهنتون کابل نشان می دهد.

 

شماره

پوهنحی

لیلیه

1   ذکور اناث      
2 معالجوی 33 66
3 ستوماتولوژی 21 54
4 صحت عامه 28 12
5 نرسنگ 22 55
6 متمم صحی 29 16
مجموعه 133 203