خوابگاه دخترانه

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا فعلاً کدام خوابگاه(لیلیه) دخترانه طور مستقل جهت بودوباش محصلان اناث خویش ندارد. بنابر این، محصلان طبقه اناث این پوهنتون مطابق با لایحه لیلیه های وزارت تحصیلات عالی کشور همه ساله از طرف معاونیت امور محصلان این پوهنتون طی لیست معین به خوابگاه(لیلیه) اناث پوهنتون کابل معرفی می شوند.

جدول ذیل تعداد محصلان اناث شامل خوابگاه(لیلیه) پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا را در خوابگاه پوهنتون کابل نشان می دهد.

 

شماره

پوهنحی

لیلیه

1   ذکور اناث      
2 معالجوی 33 66
3 ستوماتولوژی 21 54
4 صحت عامه 28 12
5 نرسنگ 22 55
6 متمم صحی 29 16
مجموعه 133 203