پلان و پالیسی

 پلان استراتیژیک پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا را میتوانید از جدول ذیل به دست بیاورید

 

پلان استراتیژیک پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا