اعلان داوطلبی

IT_Director
KUMS

Publish Date

Closing Date

Location kabul

موضوع:اعلان مواد اعاشوی (ترکاری باب، میوه جات، نان خشک و تخم مرغ) مورد ضرورت شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی، پروژه مواد اعاشوی (ترکاری باب، میوه جات، نان خشک و تخم مرغ) مورد ضرورت شفاخانه ها و کلینیک های تدریسی این پوهنتون اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از تاریخ نشر اعلان الی 17 جدی 1398 از آمریت تهیه و تدارکات این پوهنتون در اوقات رسمی به دست آورند، شرطنامه را مطالعه نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه  طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته ارایه نماید قابل ذکر است که افرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

همچنان تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی ارایه گردد. جلسه آفرگشایی به روز و تاریخ تعین شده مندرج شرطنامه ساعت 10 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا واقع سرک عمومی کارته سخی دایر می گردد.