اﻋﻼن ﺑﺴﺖ ھﺎی دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻋﻠﻮم طﺒﯽ ﮐﺎﺑﻞ دور اول ﺳﺎل 1399

IT_Director
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۹ - ۱۳:۳۶
اﻋﻼن ﺑﺴﺖ ھﺎی دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻋﻠﻮم طﺒﯽ ﮐﺎﺑﻞ دور اول ﺳﺎل 1399

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل

ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻋﻠﻮم طﺒﻲ ﻛﺎﺑﻞ اﺑﻮﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در سال ۱۳۹۹ ﺑﺮای (20) ﺑﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ به ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ به ﺳﻮیه ھﺎی داﮐﺘﺮ، ﻣﺎﺳﺘﺮ و MD ﺿﺮورت دارد- که در ﺻﻮرت نبود ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان دارای درجه ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﮐﺘﺮ، ﻣﺎﺳﺘﺮ و MD، دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻨﺪ تحصیلی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 37 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺎده ﺳﻮم ﻻیحه ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 1/6/1399 اﻟﯽ 31/6/1399 درﺧﻮاﺳﺘﯽ ھﺎی ﺷﺎن را به ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻋﻠﻮم طﺒﯽ ﮐﺎﺑﻞ اﺑﻮﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.

یادداشت: اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺬﯾﺮش این بست ها، به ﺗﺎرﯾﺦ20/7/1399 اﺧﺬ می گردد.

ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ می توانید به آﻣﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎدان این پوهنتون ﻣﺮاجعه ﻧﻤﺎیید.

ﺑﺎر اول ﺗﻌـﺪاد (2) بست:

1ـ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ نسایی ولادی (1) ﺑﺴﺖ؛

2- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ امراض قلبی وعایی و هضمی (1) ﺑﺴﺖ.

ﺑﺎر دوم ﺗﻌﺪاد (9) ﺑﺴﺖ:

1ـ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی (1) ﺑﺴﺖ؛

2ـ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ داخله اطـﻔﺎل (1) ﺑﺴﺖ؛

3- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ اطﻔﺎل ﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی (1) ﺑﺴﺖ؛

4 دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﭘﺮوﺳﺘﻮدﻧﺘﯿﮑﺲ (1) ﺑﺴﺖ؛

5- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻗﺎﺑﻠﮕﯽ (1) ﺑﺴﺖ؛

6- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ اﻧﺴﺘﯿﺰی (1) ﺑﺴﺖ؛

7 ـ دیپارتمنت داخـله ستوماتولوژی (1) بست؛

8 ـ دیپارتمنت نیوناتولوژی (1) بست؛

9 ـ دیپارتمنت امراض قلبی وعایی و هضمی (1) بست.

ﺑﺎر سوم ﺗﻌـﺪاد(4) بست:

1ـ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺟـﺮاﺣﯽ اطﻔـﺎل (1) ﺑﺴﺖ؛

2ـ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺟـﺮاﺣﯽ ﺻﺪری و ﻗﻠﺒﯽ وعایی (1) ﺑـﺴـﺖ؛

3ـ دیپارتمنت پتالوژی (1) بست؛

4ـ دیپارتمنت مایکروبیولوژی (1) بست.

ﺑﺎر پنجم ﺗﻌـﺪاد(2) ﺑـﺴﺖ:

1ـ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﭘـﺘﺎﻟﻮژی (2) ﺑﺴﺖ.

ﺑﺎر ششم ﺗﻌـﺪاد(3) بست:

1ـ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻗﻠﺒﯽ وعایی (1) ﺑﺴﺖ؛

2ـ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻓـﺰﯾﮏ طﺒﯽ ﺑﺨـﺶ ﮐﻤﯿﻮﻧﺘﯽ ﮐﺎﻟﺞ (2) ﺑﺴﺖ.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies