اطلاعیه

IT_Director
اطلاعیه

موضوع: عقد قرار داد پروژه مواد اعاشوی (حبوبات) ضرورت شفاخانه‌های کادری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا.

بدین‌وسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می‌شود که ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا در نظر دارد تا قرارداد پروژه مواد اعاشوی (حبوبات) خویش را با شرکت الهام گروپ لمتید به مبلغ مجموعی (11597454) افغانی عقد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که در زمینه هرگونه اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان، الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست این پوهنتون واقع کارته سخی کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

قابل ذکر است که این اطلاعیه به معنای عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.