اطلاعیه نتایج امتحان کادری!

IT_Director
اطلاعیه نتایج امتحان کادری!

به اطلاع تمام کاندیدان محترم که در امتحان شمولیت بست های کادری علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا اشتراک ورزیده بودند، رسانیده می‌شود که نتایج شان بعد از ارزیابی دقیق معلوم گردیده است.

بناََ کاندیدان محترم که در این امتحان اشتراک ورزیده بودند، می‌توانند جهت گرفتن نتایج شان، به آمریت امور استادان این پوهنتون مراجعه نمایند.