اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور چین در مقاطع ماستری /دوکتورا

IT_Director
بورسیه

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل

اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور چین در مقاطع ماستری /دوکتورا

به اطلاع تمام اعضای کادر علمی پوهنتون علوم  طبی کابل رسانیده میشود اینکه:

ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون علوم طبی کابل یک تن کاندید واجد شرایط را برای بورسیه تحصیلی کشور چین در مقاطع مساتری یا دوکتورا مطالبه نموده است، کاندید واجد شرایط فورم ثبت آنلاین را قبل از تاریخ 28 دسامبر 2019 در ویب سایت :www.csc.edu.cn/studyinchina  یا در سایت www.campuschina.org برای بورس متذکره تکمیل نموده و رسما همراه با سایر فورمه مرتبط بورسیه فوق به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها معرفی گردد.

بنآ از آن عده اشخاص کادری علمی واجد شرایط علاقمند متمنی هستیم، با در نظر داشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه شان در صورتیکه در آمور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد، هرچی عاجل الی تاریخ 27 دسامبر 2019 به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت اجراآت بعدی مراجعه نمایند.