اعلان بست های دیپارتمنت های مربوطه پوهنتون علوم طبی کابل دور دوم سال 1398

IT_Director
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۲:۳۷
job announcement

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل

پوهنتون علوم طبي كابل ابو علی ابن سینا برای (33)  بست خالی اعضاي کادر علمی خویش به کادرعلمی جدید به سویه های داکتر، ماستر و MD  ضرورت دارد.

باید خاطر نشان کردد که در صورت عدم موجویت کاندیدان درجه های تحصیلی داکتر،ماستر و  MDدارنده گان سند لیسانس مطابق ماده 37 قانون تحصیلات عالی وماده سوم لایحه پذیرش  کادر علمی نیز می توانند خود را کاندید نمایند.

کاندیدان محترم می توانند  از تاریخ  اول جدی 1398 الی اول دلو 1398 درخواستی های شانرا به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل " ابو علی ابن سینا" بسپارند.

نوت:  امتحان پذیرش کادر علمی دیپارتمنت های پوهنتون علوم طبی کابل به تاریخ 20/12/1398 اخذ میگردد. برای معلومات بیشتر به آمریت استادان پوهنتون علوم طبی کابل مراجعه نماید.

بار اول تعداد (  12 ) بست  سال 1398

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ دیپارتمنت مایکروبیولوژی ( 1 ) بست

2 ـ  دیپارتمنت رادیولوژِی ( 1 ) بسـت

3ـ دیپارتمنت داخـلـه اطـفال  ( 1) بست

4- دیپارتمنت جراحی اعصاب (1) بست

5- دیپارتمنت اطفال ستوماتولوژِی (1) بست

6- دیپارتمنت پروستودنتیکس (1) بست

7- دیپارتمنت قابلگی ( 1) بست

8- دیپارتمنت فزیولوژی (1) بست

9- دیپارتمنت  انستیزی (1) بست

10- دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی (1) بست

11- دیپارتمنت نیوناتولوژی (1) بست

12- دیپارتمنت امراض قلبی وعائی و هضمی (1) بست

 

بار دوم تعـداد ( 10 ) بست ســال 1398

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ دیپارتمنت جـراحی اطفـال ( 1 ) بست

2ـ دیپارتمنت داخـلـه اطـفال  ( 1 ) بسـت

3ـ دیپارتمنت جـراحی  صدری قلبی وعائی ( 3 ) بـسـت

4 ـ داخـلـه ستوماتولوژی ( 1 ) بســت

5 ـ دیپارتمنت بیولوژی ( 1 ) بسـت

6 ـ دیپارتمنت پتالوژی ( 1 ) بست

7- دیپارتمنت مایکروبیولوژی (1) بست

8- دیپارتمنت تکنالوژی طبی(1) بست

 

بار سوم تعـداد (1 ) بســت سـال 1398

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ دیپارتمنت جـراحی بطن ( 1 ) بست

 

بار چهارم  تعـداد (3) بـست سال 1398

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ ديپارتمنت  انستیزی  ( 1 ) بست

2ـ ديپارتمنت پـتالوژی ( 2 ) بست

 

بار پنجم تعـداد ( 6  ) بست سال 1398

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1ـ دیپارتمنت قلبی وعائی ( 2 ) بست

2ـ دیپارتمنت توبرکلوز وانتانی ( 1 ) بست

3ـ دیپارتمنت نیوناتولوژی ( 1 ) بست

4ـ دیپارتمنت فـزیک طبی بخـش کمیونتی کالج (2)بست

 

بار ششم تعـداد ( 1  )سال 1398

:::::::::::::::::::::::::::::::

1 ـ دیپارتمنت  انـاتومی ( 1 ) بست

Related VacanciesShow all

Back to vacancies