اعلان داوطلبی

IT_Director
tender

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون علوم طبی کابل

اعلان داوطلبی مواد اعاشوی(حبوبات) مورد ضرورت شفاخانه‌های پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی، پروژه مواد اعاشوی(حبوبات) مورد ضرورت شفاخانه‌ها و کلینیک‌های تدریسی این پوهنتون اشتراک نموده، نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی 30 جدی 1398 از آمریت تهیه و تدارکات این پوهنتون در اوقات رسمی به دست آورند. شرطنامه را مطالعه نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و طور سربسته ارایه نمایند. قابل ذکر است که آفرهای ناوقت‌رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

همچنان تضمین آفر به‌صورت تضمین خط بانکی ارایه گردد. جلسه آفرگشایی به روز و تاریخ تعیین‌شده مندرج شرطنامه، ساعت 10 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری ریاست پوهنتون علوم طبی کابل، واقع سرک عمومی کارته سخی دایر می‌گردد.

 

 

با احترام

آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا