د کابل طبي علومو پوهنتون د مسلکي اعلان شویو بستونو د آزموینې خبرتیا (نارینه)

IT_Director
د کابل طبي علومو پوهنتون د مسلکي اعلان شویو بستونو د آزموینې خبرتیا (نارینه)

د بستونو لیست