اعلان داوطلبی پروژه های ترمیمات تعمیر ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و شفاخانه های تدریسی مربوط

IT_Director
Sat, Jun 27 2020 12:27 PM
اعلان داوطلبی پروژه های ترمیمات تعمیر ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و شفاخانه های تدریسی مربوط

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می کند تا در پروسه داوطلبی باز پروژه های ترمیمات تعمیر ریاست این پوهنتون و شفاخانه های تدریسی مربوط برای سال ۱۳۹۹ اشتراک نموده، نقل شرطنامه را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی، از مدیریت قراردادهای پوهنتون در اوقات رسمی به دست آورند و شرطنامه را مطالعه و آفرهای شان را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایند. قابل ذکر است که آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. همچنان تضمین آفر به صورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعیین شده مندرج شرطنامه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در دفتر معاونیت مالی و اداری این پوهنتون برگزار می گردد