اعلان داوطلبی!

IT_Director
اعلان داوطلبی!

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع: پروژه ۴۵ عدد کمره های امنیتی ریاست شفاخانه تدریسی میوند بابت سال مالی ۱۴۰۲
ریاست شفاخانه تدریسی میوند پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز؛  پروژه ۴۵ عدد کمره های امنیتی ریاست شفاخانه تدریسی میوند بابت سال مالی ۱۴۰۲ اشتراک کرده و نقل شرطنامه را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی از مدیریت تهیه و تدارکات ریاست شفاخانه تدریسی میوند در اوقات رسمی به‌دست آورند، شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به شکل سربسته تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعین شده مندرج شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر، در شعبه آمریت مالی و اداری شفاخانه تدرسیی میوند برگزار می‌گردد.