اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه!

به اطلاع تمام کاندیدان موفق برنامه اکمال تخصص شفاخانه‌های مربوطه پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا که تا هنوز جهت ثبت نام وطی مراحل اسناد مقدماتی تقرر شان به این ریاست مراجعه ننموده است، رسانیده میشود که آخرین مهلت ثبت نام الی پنج‌شنبه هفته جاری مورخ26/12/1400 می‌باشد، درصورت حاضرنشدن الی تاریخ یادشده، کاندیدان جدید به عوض شان معرفی می‌گردد، آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.