د عامې روغتیا پوهنځی

لیدلوری: په افغانستان او سیمه کې له سالمې روغتیا برخمن خلک.

رسالت:

د کابل د طبي علومو پوهنتون، د عامې روغتیا پوهنځی هڅه کوي خپل ټول امکانات او منابع خپل لیدلوري ته د رسېدو په لیاره په ګټوره توګه په کار واچوي:

  • د روغتیا په برخه کې د ماهر او کارپوه کدرونو روزنه.
  • د عملي پرېکړو لپاره همدارنګه د ګټورو پالیسیو د پرمختګ لپاره د شواهدو رامنځته کولو لپاره د تحقیقاتو په لاره اچول.
  • د عامې روغتیا وده.

ارزښتونه:

  • لوړ کیفیت لرونکې زده کړې:

د عامې روغتیا پوهنځی هڅه کوي د معیاري او ښه کیفیت لرونکو زده کړو لپاره زمینه برابره کړي چې زموږ د ټولنې له اوسنیو غوښتنو او نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.

  • تشریک مساعي:

د عامې روغتیا پوهنځی په کار باور لري، هڅه کوي پرېکړې په ټولیزه توګه ترسره کړي، نظرونه واوري، د اړینو عملي شواهدو د رامنځته کولو لپاره تحقیقات په لاره واچوي او له دې ټولو د وروستۍ پرېکړې لپاره کار واخلي.

  • اخلاق او کرامت:

د تدریس په پروسه کې او هم په څیړنیزو چارو کې د اخلاقي اصولو هر اړخیزه رعایت د دغې ادارې له اساسي اصولو دي.

  • برابري:

موږ ژمن یو ټولو ته یو شان زده کړې او آسانتیاوې برابرې کړو پرته له جنسي، ژبني، قومي او مذهبي توپیرونو.

  • سالمه اداره:

موږ هڅه کوو یوه سالمه او د نورو لپاره سالمه اداره رامنځته کړو او همدارنګه د سالمې ادارې جوړولو د رواجولو لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړو، هڅه کوو د عیني واقعیتونو په نظر کې نیولو سره معیاري خدمتونه په پوره امانت او مسلکي دقت سره وړاندې کړو.

  • نوښت او ابتکار:

هڅه کوو د محصل محورۍ طریقې په اساس د هېواد په نوي نسل کې د نوښت او ابتکار استعداد وپالو او وروزو.

  • حساب ورکونه:

حساب ورکول یو منل شوی اصل دی چې د عامې روغتیا پوهنځی په خپلو ټولو کاري چارو کې مربوطه ادارو ته حساب ورکوي او هڅه کوي چې د حساب ورکونه د زده کړو په پروسه کې هم شامل او رواج کړي.