د نرسنګ او قابلګی د پرسونل احصائیه   

د پوهنځی رئیس د کارکوونکو شمیره د استادانو شمیره د خدماتی کارکوونکو شمیره د ټکنیشن یا لابرانټانو شمیره
1 کس 3 کسه 54 کسه 7 کسه 5 کسه