د زړه ناروغیو انستیتیوټ لاندی خدمتونه وړاندی کوی

د زړه د داخلی په برخه کی :

 • Electrocardiography(ECG) (تقریبا 450 معاینی يه یوه میاشت کی)
 • Transthoracic echocardiography(TTE) (تقریبا 250 معاینی په یوه میاشت کی)
 • Contrast Echocardiography
 • Exercise tolerance test(ETT)(تقریبا 2 معاینی يه یوه میاشت کی)
 • Holter Monitoring (د یوی څخه تر دوو معایناتو پوری په میاشت کی)
 • Doppler (تقریبا 10 معاینی په یوه میاشت کی)
 •    OPD تقریبا 450 ناروغان په یوه میاشت کی  

د زړه د جراحی په برخه کی:

 • د زړه د تړلو عملیاتونو اجرا کول یا Closed Cardiac Surgey (PDA ligation)

د راډیولوژی په برخه کی :

 • ډیجیتل رادیوگرافی (تقریبا 120 معاینی په یوه میاشت کی )
 • CT scan

د لابراتوار په برخه کی:

 • د زړه ناروغیو اړونده لابراتواری معایناتو اجرا کول (د 150 ناروغانو معاینه په یوه میاشت کی)

د نرسنگ خدمتونه:

 • د ناروغانو تیارول مخکی د زړه له معایناتو څخه
 • د بستر د ننه ناروغانو لپاره د خدمتونو وړاندی کول

د علمی څیړنو په برخه کی:

 د زړه د ناروغانو د طبی آرشیف موجودیت چی د هغه له ارقامو څخه په علمی څیړنو کی ګټه اخیستل کیږی.