د روغتون چوپړتیاوې:

د پروستودونتکس Prosthodontics ډیپارتمنت معالجوي څانګه:

 • د بشپړ مصنوعي غاښ جوړول.
 • د پارشیال په بڼه د مصنوعي غاښ جوړول.
 • د مصنوعي غاښ بیا رغونه (ترمیم).
 • د مصنوعي غاښو استر کول.

د پریودونټکس ډیپارتمنت د معالجې په برخه کې لاندې فعالیتونه ترسره کوي.

 • د پریودنتال ناروغیو تشخیص او تداوي.
 • Scaling and Root Planning
 • د ووریو د حجم د زیاتوالي تداوۍ او د ووریو د کتلاتو ایسته کولو په شمول د پریودنتال جراحۍ تدواي.

د پروستودنټکس ډیپارتمنت د معالجه په برخه کې لاندې کړنې ترسره کیږي.

 • د غاښونو ویستل (لرې کول).
 • نواحی وجه فک کتلاتو ایسته (لرې) کول.
 • د نواحي وجه ترضیضاتو تداوي.
 • د خولې د کوچنیو جراحیو پروسیجر.
 • د د انتانات نواحي وجه تدواي.