د کلنیک چوپړتیاوې:

  1. اکاډمیک څانګه Academic
  2. د سراپا ناروغانو معاینه OPD
  3. د بستر دننه چوپړتیاوې (خدمات) Inpatient
  4. د عملیات څانګه Operation
  5. بایومتری Biometry
  6. د لیزر څانګه YAG _ Laser
  7. د لابراتوار څانګه Laboratory
  8. د عینک جوړونې څانګه Spectacles
  9. د درملتون څانګه Pharmacy
  10. بیړني واقعات Emergency