د کابل د طبي علومو د پوهنتون نړیوالې اړیکې:

د کابل د طبي علومو پوهنتون لاندې ذکر شوو نړیوالو پوهنتونونو سره اړیکې لري:

  1. Leiden University
  2. Claude Bernard Lyon University (France)
  3. Spoken Community College

همدارنګه یاد پوهنتون د FHF(Fred Hollow Foundation), USAID (USWDP), UNFPA, WHO، نړیوال بانک او د KEIHAN ټولنې سره هم ارتباط لري.

د یادونې وړ دی چې FHF د سترګې تدریسي کلنیک، د هالند لایډین پوهنتون او د KEIHAN ټولنه، هالند ته د زده کړیالانو لیږدولو او Spoken Community College د کابل د طبي علومو پوهنتون کمیونټي کالج سره مرسته او همکاري کوي.

د کابل د طبي علومو پوهنتون، د امریکا نبراسکای پوهنتون، د امریکا لومالیندای، د جاپانن توکیو، د افغان جرمن ټولنې سره له پخوا اړیکې درلودې. د جاپان توکیو پوهنتون د JICA موسسې له طریقه، د کابل د طبي علومو پوهنتون د تدریس د تګلارو لکه PBL او CBL په رامنځته کولو کې همکاري کړې ده.