رسالت:

  • د کلنیکي، څیړنیزو او آموزشي برخو کې د علمي کادري غړو د ظرفیت لوړول.
  • د نرسنګ او قابلګۍ د ملي استراتیژیو د ارائه کولو په موخه د یاد پوهنځي رول د څیړنیزو او زده کړه نیزو چارو کې لوړول.
  • د هیواد په داخل او بهر کې څیړنیزو مرکزونو سره د اړیکو پراخول.
  • د څیړنیزو او آموزشي خدماتو تقویه د فارغانو د کیفیت د لوړوالې په موخه.
  • د پوهنځي د تکمیلي زده کړو پرمختګ او وده.
  • د علمي اطلاع ورکونې پراخوالۍ او د هیواد په داخل او بهر کې د څیړنې مرکزونو سره اړیکه او ارتباط.
  • د څیړنو د پراخوالي او پرمختګ په موخه د نرسنګ او قابلګۍ د مرکزونو رامنځته کول.
  • د څیړنیزو او آموزشي فعالیتونو لپاره د پوهنځي فزیکي فضا پراخوالۍ.
  • د پوهنځي په سطحه د کلنیکي، څیړنیزو او آموزشي ابعادو کې د نظارت او کنترول سیستم تقویت.