لید لوری:

د یاد پوهنځي اساسي او عمده لید، چې یاد پوهنځی د غاښونو د طب په برخه کې په نړیوالو معیارونو باندې سمبال یو مطرح پوهنځی او برسیره پر دې د غاښونو د طب په برخه کې علمي او مسلکي استنډرد پروګرامونو په درلودو سره د لازیاتو زده کړو لپاره ددې هیواد د اصیلو بچیانو په چوپړ کې وي

دندې او مکلفیتونه:

د یاد پوهنځي ځانګړې دنده، د ستوماتولوژي برخه کې د مؤثر تدریس، څیړنې او استنډرد طبي خدماتو عرضې له طریقه د غاښونو د طب مسلکي مهارتونو او علومو ته لاس رسۍ دی.

  • د کلنیکي، تخصصي او څیړنیزو زده کړو سطحې او مهارتونو انکشاف.
  • د ستوماتولوژي د برخې ناروغانو لپاره استنډرد طبي خدماتو برابرول.
  • د Oral Health Science په برخه کې د زده کړې د کچې انکشاف.
  • د مؤثر تدریس او آموزشي محیط رامنځته کول.
  • د پوهنتون څخه بهر علمي مرکزونو سره د معلوماتو تبادله او همکاري.
  • د ملي او نړیوالو معیارونو په رعایت کولو سره د ستوماتولوژي د برخې ناروغانو لپاره د استنډرد طبي خدماتو کمي او کیفي ظرفیت لوړول.