لیدلوری او رسالت 

د طب پوهنځی لیدلوری د افغانستان او نړی د ټولنیزی اړتیا سره سم په معیاری او وړیا ډول د طبی مضامینو تدریس دی.

د ذکر شوی لیدلوری په اړوند د  کلینیکی مهارتونو او د عامی روغتیا د پوهی درلودلو له نظره د باکیفیته فارغانو روزنه د طب پوهنځی رسالت دی.

د څیړنی او تدریس په برخه کی په ځانګړی ډول د طب پوهنځی فارغان باید لاندینی وړتیاوی ولری:

  • د طب د علم له نویو پرمختګونو سره سم د اړونده پروګرامونو تنظیم او تطبیق
  • د ټولنیزو اړتیاوو مطابق د طبی علومو تدریس
  • له ناروغ سره د موثرو اړیکو جوړول او د ناروغ څارنی ته په زړه سوی او اخلاقی چلند سره تعهد درلودل
  • همکارانو، ټولنی او زده کوونکو ته د طبی پوهی انتقالول