د بشري سرچینو اساسي (عمده) دندې:

 1. د نوو کارکوونکو ټاکل (د خالي بستونو اعلان، د غوښتنلیکونو سپړنه او تجزیه، ارزونه او مصاحبه کول).
 2. د ظرفیتونو او مهارتونو انکشاف (د کارکوونکو د آموزش او د نوو کارکوونکو د آزمایشي دوري له لیارې).
 3. د هر کارکوونکي د سوانحو، معلوماتو، مهارتونو، وړتیاؤو او د معاشاتو تنظیم او معلومات ورکول.
 4. د وخت او کاري ځواک تنظیم (د کارکوونکو ارزونه د وخت او اجرآاتو په اړه).
 5. د امتیازاتو تنظیم ( په ګټورو پروګرامونو کې ګډون د بیګې په ډول: د صحې برخو څارنه، بیمه او د تقاعد پلان.
 6. د خالي بستونو اعلان، اړوند وګړو ته د فورمونو ویشنه او د هغوی پوهاوی د آزموینې د پروسې په اړه او د کارکوونکو ټاکنه.
 7. د مامورینو د ورځنۍ او اضافه کارۍ حاضرۍ کنترول او د کارکوونکو د رخصتیو تر منځ مساوات او عدل په نظر کې نیول.
 8. اړوند مراجعو ته د صادریدو په موخه د تبدیلۍ، مقررۍ او انفکاک  پ۲ فورمي څارنه او ترتیب.
 9. د منظورۍ په موخه  د پوهنتون ریاست او د وزارت مقام ته د مقررۍ، تبدیلۍ او انفکاک پیشنهاداتو ترتیبول.
 10. د تشکیلاتو د غوښتنو څیړل او د منظور شوو انکشافي برنامو په اساس د هغو د جوړښت (ساختار) ترتیب، د اداري پروګرامونو او موخو د ښه تطبیق په موخه.
 11. د غوښتنو په اساس د زده کړې مرکزونو ته د آموزشي پروګرامونو په موخه د کارکوونکو ورپیژندل.
 12. د سوانحو دوسیو د ترتیب او تنظیم کنترول.
 13. په اداره کې د بشري سرچینو نوی ډیټابیس سیستم رامنځته کول.
 14. د ادارې د اصولو پر بنسټ، د کارکوونکو د تقاعد، ترفیع او نورو امیتازاتو د ورکړې لپاره د پیشنهاداتو ترتیب.
 15. د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو او ارتقا‌ء په موخه د کارکوونکو هر اړخیزه څیړنه.
 16. نورې د وظیفې اړوندې دندې چې د مقاماتو له خوا د قوانینو، مقرراتو او د ریاست د موخو په رڼا کې سپارل کیږي.