اساسې دندې:

  1. د کابل د طبي علومو پوهنتون، د (علی آباد، میوند، سترګو، ستوماتولوژي، نسیایي ولادي) کلنیکونو او د زړه د نارغیو د انسټیټوت بودیجه برابرول او د لوړو زده کړو وزارت ته یې استول.
  2. د کال ټول قطعیه راپورونه د م20 دفتر په واسطه برابرول او لوړو زده کړو وزارت ته لیږل.
  3. د لوړو زده کړو له وزارت نه، د لګښتونو کلنی او میاشتنی راپور اخیستل، د هغې تطبیق په م20 دفتر کې او د اجرآاتو لپاره د مالیې وزارت ته لیږل.
  4. د کابل د طبي علومو پوهنتون، روغتونونو او اړوندو کلنیکونو د معاشونو او لګښتونو د حوالو لپاره د ثبت ځانګړي کول.
  5. د کابل د طبي علومو پوهنتون د ټولو عوایدو راټولول او په خپل وخت د دولت حساب ته لیږل.
  6. د استادانو، مامورینو او اجیرانو د تنخواګانو ورکول.
  7. د پوهنتون د ډاکټرانو، نرسانو او نورو کارکوونکو د نوکرۍ برابرول.
  8. د مامورینو او اجیرانو د اضافه کارۍ اجرا کول.
  9. د هغو کارکوونکو د لګښتونو برابرول چې له هیواد نه بهر سفر کوي.
  10. د عامې روغتیا د ماسټرۍ برخې د حق الزحمې اجراء کول.
  11. د ټولګټو (بریښنا، اوبه، ټلیفون، صفایي او ښاروالۍ) د بیل لګښتونو ترسره کول.
  12. د خطر پر وړاندې د استادانو او فني کارکوونکو د حق الخطر د پیسو اجراء کول.
  13. د کاري چارو پرمخ بیول د قوانینو، مقرراتو، طرزالعملونو، اصولنامو، متحدالمالونو او مصوباتو په رڼا کې.
  14. په مالي او حسابي آمریت پورې د اړوندو کارونو په وخت ترسره کول.
  15. په لوړو زده کړو وزارت پورې د اړوندو څانګو د کارونو پر وخت ترسره کولو لپاره د کاري اړیکو برابرول.
  16. د لګښتونوو او تړونونو د پر وخت تر سره کولو لپاره د تدارکاتو له آمریت سره همغږي برابرول.
  17. د اړوند کارکوونکو د کارونو د ترسره کولو لپاره هر اړخیزه لارښوونه.
  18. د تنخواګانو او اضافه کارۍ په خاطر د بشري سرچینو له آمریت سره همغږي.
  19. د معاشونو او لګښتونو د ترسره کولو لپاره د علی آباد او میوند روغتونونو له مالي او اداري آمریت سره همغږي.
  20. د کابل د طبي علومو پوهنتون او د هغه  د اړوند اداراتو د اړتیا وړ توکو د پیرودنې د حوالې اجراء کونه.
  21. د قراردادونو د حوالو اجراء کونه او د شرکتونو بانکی حساب ته د پیسو لیږدول.
  22.  د پوهنتون د زده کړیالانو د بدالعایشي ویشنه په میاشتنۍ بڼه.
  23. د (م12) محسبوبي فورم ترتیب او د تصفیې حساب لپاره د مالیې وزارت ته استول.
  24. هغه فورمونه چې یاد آمریت په خپل کاري چارو کې استفاده کوي (م40، م41، م16، م12، م10، م25، م13، م20).