د تضمین کیفیت کمیټې مرکز، د اکادمیک، تدریسي او اداري اموراتو او کړنو د کیفیت د بهبود او ښه والي د پاره، د 2017 کال عملیاتي پلان په برخه کې د مهال ویش سره سم هر درې میاشتې وروسته د تضمین کیفیت کمیټې پلان د تطبیق ارزونه ترسره کوي، تر سره شوي، نه تر سره شوي او روان فعالیتونه د پلان سره پرتله او د هغه اړوند اقدام کوي، لاندې لنډ او مختصر ګزارش، د اکادمیک پروسې، د تضمین کیفیت پروسې، اداري امورو او د تدریس د بهبود په برخو کې د 2017 کال د لومړیو شپږو میاشتو

د تدریس د کیفیت د بهبود لپاره کړنې (فعالیتونه)ترسره شوو فعالیتونو دی.

د تدریس کیفیت بهبود او ښه والی، د کابل د طبي علومو پوهنتون، تضمین کیفیت د ستراتیژیک پلان د مهمو شاخصونو څخه دی، نو په دې اساس یاد واحد په 2017 کال کې عملیاتي پلان سره سم، په لومړیو شپږو میاشتو کې لاندې فعالیتونه د تدریس د کیفیت د بهبود او ښه والي د پاره ترسره کړي.

۱:د زده کړیال په واسطه د استاد ارزونه یا د زده کړیال فیډبک اخیستل د لکچر په پای کې.

۲- د زده کړیال په واسطه د تدریس د کیفیت ارزونه

 

شکل، د 2016 او 2017 کلونو د تدریس د کیفیت په اړه د منفي 

 

 

 

1.2 شکل، د 2016 او 2017 کلونو د تدریس د کیفیت په اړه د مثبتو

۳: د زده کړیال په واسطه د تدریس د کیفیت ارزونه.

۴د زده کړیال او د ډیپارتمنت د شف په واسطه د مضمون ارزونه.

۵:د ډیپارتمنت د شف په واسطه د استاد د علمي کړنو، میتود، رفتار او تګلارې ارزونه.

۶:د پوهنځیو د رئیسانو په واسطه د ډیپارتمنت تدریسي، علمي او اداري فعالیتونو ارزونه.

۷:د CBE- SCl  ورکشاپ دایرول.

۸:د پوهنتون په کچه د زده کړیالاتو د کمیټې رامنځته کولو پیشنهاد.

د ډیپارتمنتونو او نورو اداراتو په کچه د اداري کیفیت د بهبود او ښه والي لپاره فعالیتونه

لکه څرنګه چې ښه منجمنټ د یوې ادارې د کړنو او فعالیتونو د ښکاره کولو سبب کیږي، نو په دې اساس د تضمین کیفیت کمیټه هم په دې هڅیدلې چې منجمنټ او اداري امورو ته د ډیپارټمنټونو او اداري دفاترو په  کچه د بهبود د بښلو لپاره عملي بڼه ورکړي، او په دې اړه یې لاندې فعالیتونه ترسره کړي.

د ډیپارتمنتونو د اداري او علمي فعالیتونو ارزونه..

2.3 شکل، د 2016 او 2017 کلونو د ډیپارتمنتونو د نمراتو پرتله.

۱:ډ ډیپارتمنتونو په کچه د تضمین کیفیت استازو (نماینده ګانو) ټاکل.

۲:د اداري معاونیت په کچه د اداري کمیټې رامنځته کول.

۳:د ژمنې منلو ارزښت ورکشاپ دایرول د کیفیت په بهبود کې.

۴:د کیفیت د بهبود د خبراوي ورکشاپونو دایرول د استادانو او کارکوونکو لپاره.

۵:د کیفیت د بهبود او ښه والي د پروسې ورکشاپ دایرول.

Annexes

Result of Evaluation of lecturers by students in KUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: total number of lecturers that are responsible just for lectures are 135 in KUMS that 52 of them are evaluated by students.

 

نوت: قابل ذکر است که شرح هر یک از  ۲۲ سوال در فورم ارزیابی از کیفیت تدریس ذکر شده است