د بشري منابعو آمریت لنډه پیژندنه :

بشري منابعو په ټولو دولتي او خصوصي ادارو کې یو له اساسي برخو څخه دې. د بشري منابعو تګلاره په دې اند ولاړه ده چې کارکوونکي دې د انسان په حیث په نظر کې ونیول شي. د بشري منابعو له موخو څخه داده چې وړ کسان د اړوندو پسټونو ته وګومارل شي. چې د کارکوونکو مهارتونه نور هم ګړندي شي چې خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي. بشري منابعو د انساني غوښتونو په درک کولو او د یوې ادارې په استراتیژۍ کې ډیر مهم رول لري.

د بشري منابعو دنده تر ډیره په ادارې برخو پورې اړه لري او یو شمیر ځانګړې کړنې ترسره کوي. لکه:ـ د انتخاب پروسه، د افرادو کتنه، د معاشاتو ورکونه او داسې نورې کړنې چې په ټولو اورګانونو کې د پلي کیدو وړ وي.

د یاد آمریت د فعالیتونو د تنظیم کولو قوانین:

هغه قوانین چې ددې مرجع فعالیتونه تنظیموي او د هغه په اساس چې دندې ترسره  کوي په لاندې ډول دي.

  1. د کار قانون
  2. د ملکي خدماتو د کارکوونکو قانون
  3. د ملکي خدماتو د کارکوونکو د کړنو مقرره
  4. د ملکي خدماتو د بستونو د تنظیمولو مقرره