د مالي او حسابي آمریت لنډه پیژندنه:

مالي او حسابي آمریت د کابل د طبي علومو پوهنتون د مالي او حسابي معاونیت ترڅنګ، له جوړیدو سره سم په مالي او حسابي کارونو کې فعاله ونډه اخیستې.