لارښودونه او فارمونه

  1. د تحقیق د پروتوکول جوړولو لارښود 
  2. د تحقیق د راپور جوړولو لارښود ​
  3. د تحقیق د پروتوکول جوړولو فارم ​
  4. چک لیست ارزیابی پیشنهاد تحقیق
  5. چک لیست ارزیابی تهیه راپورکار یا مقاله تحقیقی
  6. ضمیمه 1. د مآخذونو لارښود ​
  7. ضمیمه 2. Participant Flow Diagram