ټولیزې موخې:

 1. د اداري اصلاحاتو تطبیق د لوړو زده کړو وزارت، د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون او ملکي خدماتو په همکارۍ سره.
 2. د (HRMIS) معلوماتي اداري سیستم رامنځته کول د اړوندو پوهنتونونو او روغتونونو لپاره.
 3. په معین وخت، د ملکي خدماتو کارکوونکو په ټولو اړوندو چارو کې د قوانینو، مقرراتو، لوایحو او رهنمودونو تطبیقول.
 4. د آزادې سیالۍ له لارې د وړ کسانو ټاکنه او د بې طرفۍ په اساس د کدرونو ځای پر ځای کول.
 5. مدیریت او څارنه د ملکي کارکوونکو له کړنو او د کارکوونکو په اړه تصمیم نیونه د دوی د کړنو په اړه د معاشاتو او رتبو په ټاکنه کې.
 6. د سوانحو د دفتر تنظیم او د کابل د طبي علومو پوهنتون د ملکي خدماتو کارکوونکو ټول معلومات د بشري سرچینو په ډیټابیس کې ځای پر ځای کول.
 7. د کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړلو په موخه د زده کړه نیز او آموزشي پروګرامونو پلانونو ترتیب او عملي کول.
 8. د کابل د طبي علومو پوهنتون KUMS د داخلي غوښتنو او استراتیژۍ ته په کتو سره طرح، ترتیب، تنظیم او د تشکیلاتو توسعه.
 9. د رتبو او معاشاتو د نوي سیستم تطبیق په KUMS او د پوهنتون اړوند اداراتو کې.
 10. د بشري سرچینو پلان جوړونه په پوهنتون او د پوهنتون په مربوطاتو کې.
 11. د اړوند کارکوونکو شکایاتو ته رسیدنه.
 12. د کارکوونکو د روغتیا او پاملرنې مدیریت.
 13. د کورنیو او بهرنیو زده کړه نیزو (آموزشي) پروګرامونو ته د پوهنتون د کارکوونکو ورپیژندنه.
 14. د ریاستونو د کاري حجم تشخیص، د ډیپارتمنتونو تعینول، د دندو سپړنه او د هر بست لپاره د لوایحو ټاکل.
 15. د کارکوونکو د معاشاتو د اجراء کولو لپاره د حاضرۍ راپور جوړول.

د دندو له مخې موخو ته د رسیدو لپاره لاسته راوړنې:

 1. د بستونو اعلانول، د آزادې سیالۍ له مخې آزموینه اخیستل، د خالي بستونو ډکول.
 2. د ۱۳۹۴  کال د تشکیلاتي پروپوزل څیړل او ترتیبول.
 3. د دندو د لایحو ترتیبول او د څارنې زیاتونه.
 4. د مامورینو او اجیرانو اسناد ارزول د ملکي خدماتو د قانون په رڼا کې.
 5. د استادانو د اسنادو څیړل او څارنه د دولتي ترفیعاتو په موخه.
 6. د معاشاتو، د مامورینو د حاضرۍ او سوانحو د دفتر راپور او څارنه.
 7. په دوامداره توګه د تشکیلاتو مطالعه کول.
 8. په سمه توګه پرسونل ټاکنه د روغتونونو او کلنیکونو په مرکزونو کې.
 9. د ورکشاپونو له لارې د کارکوونکو د پوهې د لوړولو لپاره طرح.
 10.  د کابل طبي علومو پوهنتون او نورو تدریسي روغتونونو کې د HMIS صحې معلوماتي سیستم رامنځته کول.
 11. د دریو تنو کارکوونکو روزنه چې د USWDP په همکارۍ او مالي مرسته د لوړو زده کړو په وزارت کې ترسره شوه.
 12. د نافذه قوانینو په رڼا کې د خالي بستونو ډکول د آزادې سیالۍ له لارې.
 13. د استادانو، مامورینو او اجیرانو د تقاعد، انفکاک، استخدامیدو او تبدیلۍ چارې پر مخ بیول.
 14. د کابل د طبي علومو پوهنتون او د هغه تدریسي کلنیکونو د ضعف ټکي، قوت ټکي، فرصتونه او تهدیدونو معلومول او د خلا د له منځه وړولو لپاره اقدام کول.
 15. د کارکوونکو د علم او مهارتونو د لوړولو په موخه د ورکشاپونو دایرول.