موخې او لاسته راوړنې

موخې:

 1. د معاشونو او نورو لګښتونو د حوالو په اجرا کولو کی شفافیت او امانت داری

 2. په کاری چارو کی د اړونده قوانینو، مقرراتو، اصولنامو او متحدالمالونو تطبیق کول

 3. د کابل طبی پوهنتون، اړونده تدریسی روغتونونو او کلینیکونو د اړتیاوو په نظر کی نیولو سره د عادی بودیجی ترتیبول

 4. د تخصیصاتو د لګښتونو په برخه کی صرفه جویی

 5. د کابل طبی پوهنتون د عوایدو راټولول، د دولت د وارداتو په حساب د وجوهو انتقال او همداراز د پوهنتونو د مالی استقلالیت د مقرری په نظر کی نیولو سره د عایداتی سرچینو پراخول

 6. د  نورو شعباتو سره د اړونده چارو د سمون لپاره د سالمو اړیکو تامینول

لاسته راوړنی :

 1. د کابل طبی پوهنتون لومړنی پوهنتون دی چی د پوهنتونونو د مالی استقلالیت د مقرری په نظرکی نیولو سره یی بانکی حساب پرانیستلی دی.

 2. د اړتیاوو په اساس د کابل طبی پوهنتون د بودیجی جوړول

 3. د قوانینو، مقرراتو، اصولنامو او متحدالمالونو په رڼا کی اړونده چاری تر سره کیږی.

 4. د کاری چارو د ښه والی لپاره د اړونده  تکنالوژیکی برخو تجهیز

 5. د کلاسیک ( قلمی ) سیسټم څخه کمپیوټری سیستم ته د مالی برخی د اړونده فورمو تبدیلول

 6.  په کارتنونو او دوسیو کی د اړونده څانګو د اسنادو فهرست کول او فایلنګ

 7. په دوامدار ډول په اړونده کاری چارو کی د نویو مقررو شوو کارکوونکو روزنه او رهنمایی

 8. د کابل طبی پوهنتون د پرسونل د معاشونو او نورو امتیازاتو لپاره د (م 40) د دفتر جوړول