موخې:

د ټولنې د اړتیاوو او ملي او نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ځوان نسل ( د طبي بشپړونکو علومو پوهنځي محصلینو) روزنه.

د تکنالوژۍ او انستیزۍ د زدکړو پروګرامونه برسیره پر دې چی ښوونیزه فلسفه تامینوي، د پوهنتون لخوا د چمتو شوي کریکولم سره سم د طبي تکنالوژۍ او انستیزۍ په ځانګړو موضوعاتو کې روزنه ورکول کیږي او په پای کې محصل کولئ شي چې کومې وړتیاوې چې د عملي کړنو لپاره په کار دي تر لاسه کړي. کله چې محصل فارغیږی په ټولنه کې د تکنالوجیست او انستیزست لږۍ له منځه ځي او کولئ شي چې مرستندویه کړنې د وګړي، کورنۍ او ټولنې د روغتیا د ښه کولو په برخه کې ترسره کړي.

  • ټولو وګړو ته د یو شان آسانتیاوو د وړاندې کولو په موخه لوړه پوهه.
  • دا وګړي باید پوه شي چې په روغتیایي سیستم کې د درملنې او مخنیوي په موخه کړنې تر سره کړي.
  • د ټولنیزې روغتیا په برخه کې د انساني سرچینو د ارجاع په موخه هر تکنیشن باید ټولنو ته د مرستې لپاره یو متخصص وګړۍ وي.
  • هر تکنیشن دې د قطعي تشخیص او درملنې د اصولو په برخه کې د داکټرانو سره مرسته وکړي.
  • په پایله کې د ناروغانو د اغیزناکه او له تیروتنې څخه تشې درملنې لپاره پکار ده چې په لوړه کچه متخصص تکنیشنونه ولرو.