موخې

د کابل د طبي علومو پوهنتون د نرسنګ فارغان په اکاډمیکه سطحه دې ته چمتو کوي چې په زده کړو برلاسي او د خپلو مسلکي زده کړو لپاره تیار شي، تر څو په لوړه کچه د خپلې کورنۍ، ټولنې او هیواد د پرمختګ لپاره کار او خدمت وکړي.

د نرسنګ پوهنځي فارغان به قادر وي تر څو:

  • د نرسنګ مراقبت له یو مکمل چارچوب څخه بررسي، برنامه ریزي، د روغتیایي خدماتي سیستم اجراء او ارزونه او همدارنګه د روغتون په برخه کې استفاده وکړي.
  • له بیلابیلو اطلاعاتي سرچینو څخه د روان وضعیت په اړه معلومات حاصل کړي، تر د خلکو ستونزې وه پیژني او د هغو د حل لپاره وړاندیزونه وکړي.
  • د اخلاقي روش او شواهدو پر اساس تصمیمونه ونیسي او له هغو څخه دفاع وکړي.
  • د کورنیو، وګړو او ټولنې ترمنځ د روغتیایې موضوعاتو اړیکه ټینګه کړي.
  • د ساري ناروغیو، رواني، فزیکي مشکلاتو لپاره وقایوي او معالجوي خدمتونو ترسره کول.
  • د نوي علم څخه د خدماتو د رائه کولو لپاره په ځانګړو ساحو کې لکه د ماشوم او مور خدمات، د ځانګړو مراقبتونو څانګه، عامه روغتیا او قابلګۍ کې ګټه واخلي.
  • کورنیو او نورو د صحې خدماتو کارکوونکو سره یو ځای کار کول چې هغو ته زده کړه ورکړي تر څو روغتیایي مراقبتونه او خدمات تأمین شي.
  • د نرسنګ اساسي استراتیژیو لکه: دارو ورکول، پانسمان او نورو مراقبتونو څخه د روغتیایي خدماتو د لوړولو لپاره استفاده کول او نورو روغتیايي واحدونو کې د طبي خدماتو حمایت وکړي.
  • د تضمین کیفیت او څیړنو په موخه د سپړل (تحلیل) شوو او ثبت شوو معلوماتو څخه استفاده او خپل نظر وړاندې کړي.
  • د روغتیایي مراقبت سیستم سره مرسته او د هغو د سیاستونو په رامنځته کولو کې برخه واخلي.