موخې:

  1. د ماسټرۍ په کچه د غاښونو د طب په برخه کې د زده کړیالانو (محصلینو) زده کړه.
  2. د علمي کادري غړو د ظرفیتونو لوړول.
  3. د علمي څیړنو ترسره کونه او د کنفرانسونو او ورکشاپونو دایرول.
  4. د تدریس معیاري کول.
  5. د غاښونو د طب په برخه کې د روغتیایي خدماتو عرضه، د ټولنې د اړتیاؤو او پتالوژیک حالت په اساس د ستوماتولوژي پوهنځي دکورکولم Curriculum مداوم تجدید او انکشاف.
  6. د زده کړیالانو او ستاژرانو لپاره دعملي کار او لکچرونو تنظیم.
  7. د ډیپارتمنتونو او لابراتوارونو تجهیزول.
  8. د ستوماتولوژي کادري کلنیک ظرفیت لوړول ستوماتولوژي کادري روغتون ته.
  9. د ستوماتولوژي پوهنځی، د هیواد او نړیواله سطحه د ملي پوهنځیو سره ارتباط ورکول.
  10. د مستقلې بودجې درلودل.