د مالي او اداري معاونیت

د طب پوهنځی، د کابل طب انستیتوټ او دکابل طبی علومو پوهنتون د جوړیدو له پیل څخه د دی مرجع په تشکیل کی د مالی او اداری معاونیت وجود لری او مختلفی څانګی د دی معاونیت تر اثر لاندی خپلی دندی تر سره کوی.  

د کابل طبی علومو د پوهنتون د مالی او اداری معاونیت اصلی دندی :

 1. د مختلفو شعباتو لپاره د کلنی کاری پلان جوړول او د اړونده شعباتو د کاری استقامتونو ځانګړی کول

 2. د اړونده شعباتو له ورځنیو اجرااتو څخه نظارت او کنټرول

 3. د استخدام ، تقرر او تبدیلی،تقاعد، انفکاک، مکافاتو، مجازاتو او نورو اړونده ذاتی اموراتو څخه نظارت

 4. له بودیجی څخه دفاع او په اړونده شعباتو کی د هغه د تحقق څخه نظارت

 5. د کابل طبی پوهنتونو له اړونده پوهنځیو، د محصلانو چارو، علمی او د روغتیایی موسساتو د معاونیتونو سره همکاری کول

 6. د ملکی خدمتونو د مامورینو د ظرفیت لوړولو د کورسونو دایرول

 7. د کلنی بودیجی جوړول او د اړونده قوانینو او مقرراتو او طرح شوو پلانونو په اساس د بودیجی اړونده لګښتونو طرح کول

 8. د قراردادونو، پیرلو، د تعمیرونو د ساتنی او مراقبت، د اړونده سامان آلاتو د اړتیا وړ وسایلو او نورو اړونده دندو څخه نظارت

نوری هغه اړونده شعبی چی د مالی اواداری معاونیت تر نظرلاندی دنده تر سره کوی په لاندی ډول دی:

 1. د بشری منابعو آمریت

 2. د خدماتو، تهیی او تدارکاتو آمریت

 3. د مالی اوحسابی آمریت

د کابل طبی علومو پوهنتون د مالی او اداری معاونیت اصلی او اساسی دندی:

 1. د مختلفو شعباتو لپاره د کلنی کاری پلان جوړول او د اړونده شعباتو د کاری استقامتونو ځانګړی کول
 2. د اړونده شعباتو له ورځنیو اجرااتو څخه نظارت او کنټرول
 3. د استخدام ، تقرر او تبدیلی،تقاعد، انفکاک، مکافاتو، مجازاتو او نورو اړونده ذاتی اموراتو څخه نظارت
 4. له بودیجی څخه دفاع او په اړونده شعباتو کی د هغه د تحقق څخه نظارت
 5. د کابل طبی پوهنتونو له اړونده پوهنځیو، د محصلانو چارو، علمی او د روغتیایی موسساتو د معاونیتونو سره همکاری کول
 6. د ملکی خدمتونو د مامورینو د ظرفیت لوړولو د کورسونو دایرول
 7. د کلنی بودیجی جوړول او د اړونده قوانینو او مقرراتو او طرح شوو پلانونو په اساس د بودیجی اړونده لګښتونو طرح کول
 8. د قراردادونو، پیرلو، د تعمیرونو د ساتنی او مراقبت، د اړونده سامانونو د اړتیا وړ وسایلو او نورو اړونده دندو څخه نظارت