د کابل طبی علومو پوهنتون اوسمهال پنځه پوهنځی لری :

  1. دطب پوهنځی
  2. دستوماتولوژی پوهنځی
  3. دنرسنګ پوهنځی
  4. دعامی روغتیا پوهنځی
  5. دمتممه روغتیایی علومو پوهنځی

 

دکابل طبی علومو پوهنتون په مختلفو پوهنځیو کی د تحصیل دوره:

دطب پوهنځی :دتحصیل دوره 6 کاله (بیزیک ساینس دوه کاله، کلینیک دری کاله اود ستاژموده یو کال ده)

دستوماتولوژی پوهنځی :چی موده یی۶ کاله ده(PCB د یوه کال لپاره،بیزیک ساینس دوه کاله،کلینیک دوه کاله اودستاژموده یوکال ده)

دنرسنګ پوهنځی :دتحصیل موده یی4کاله ده (بیزیک ساینس یوکال،کلینیک دوه نیم کال او ستاژ یی یو سمسټر دی)

فاكولته صحت عامه: مدت تحصیل4سال( بيسك ساينس1سال،موضوعات مسلکی،ستاژوکارهای عملی3سال).

دعامی روغتیا پوهنځی:دتحصیل دوره یی۴کاله ده(بیزیک ساینس یو کال،مسلکی موضوعات،ستاژاوعملی کارونه دری کاله دی)

دمتممه روغتیایی زده کړو پوهنځی:دتحصیل موده یی۴کاله ده(بیزیک ساینس یو کال،کلینیک دوه کاله اوعملی کار یی یوکال دی)

ددی سربیره لاندینی تدریسی آسانتیاوی دمحصلینو له پاره په نظرکی نیول شوی دی چی دخدماتوپه برخه کی په تفصیل سره ذکرشول.