د کابل طبی علومو پوهنتون اوسمهال پنځه پوهنځی لری :

  1. دطب پوهنځی
  2. دستوماتولوژی پوهنځی
  3. دنرسنګ پوهنځی
  4. دعامی روغتیا پوهنځی
  5. دمتممه روغتیایی علومو پوهنځی