د پوهنتون الکترونیکي پتې:

 1. ویب سایټ: https://kums.edu.af 
 2. بریښنا لیک: info@kmu.edu.af 

د پوهنتون د رهبرۍ هئیتانو الکترونیکي پتې:

 1. پوهاند دوکتور شیرین آقا "ظریف" د پوهنتون رئیس: szarif.ch.kmu@kmu.edu.af 
 2. پوهاند دوکتور شمس الرحمن "رحماني" د پوهنتون علمي معاون: rahmanis1000@gmail.com 
 3. پوهاند شمس الرحیم رحیم د پوهنتون مالي او اداري معاون: shamsurahimrahim@yahoo.com 
 4. پوهندوی دوکتور محمد هاشم طاهري د پوهنتون د محصلانو چارو معاون: Htahiri.dean.fd@kmu.edu.af       
 5. پوهاند دوکتور محمد فرید عادل د پوهنتون د صحي موسساتو معاون: drade1818@yahoo.com 
 6. پوهنمل دوکتور محمد اسماعیل زمان د معالجوي پوهنځي رئیس: dr.ismailzaman@gmail.com 
 7. پوهنیار زیبا مزاري د نرسنګ او قابلګي پوهنځي رئیسه: zibamazari.dean@kmu.edu.af 
 8. پوهندوی دوکتور راضیه ربعیزاده د ستوماتولوژي پوهنځي رئیسه: dr.raziar@gmail.com 
 9. پوهنیار دوکتور اجمل سباوون د عامه روغتیا پوهنځي رئیس: sabawoonajmal@gmail.com 
 10. پوهندوی دوکتور فروزان کانجو د متممه روغتیایي علومو د پوهنځي رئیسه: frozen_abid@yahoo.com 
 11. پوهنوال دوکتور احمد فرید برنایار د زده کړو انکشاف رئیس: fbarnayar1965@gmail.com   
 12. پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزي د علي آباد تدریسي روغتون رئیس: mazizi.dr.athosp@kmu.edu.af        
 13. پوهنوال دوکتور محمود ګل کوهدامني د میوند تدریسي روغتون رئیس: mkohdamani.dr.mthosp@kmu.edu.af  
 14. پوهنوال دوکتور زبیده ژواک د نسائي ولادي کلنیک آمره: drzu.cure2@gmail.com 
 15. پوهندوی دوکتور شیرمحمد امیرزاده د سترګي تدریسي کلنیک آمر: samirzada.d.ueh@kmu.edu.af   
 16. پوهندوی دوکتور محمد عثمان ریاض د ستوماتولوژي تدریسي کلنیک آمر:  oriaz.d.dtcl@kmu.edu.af  
 17. پوهندوی دوکتور محمد شایق ندیمي د زړه امراضو انستیتوت آمر: drashnadeemy@hotmail.com 
 18. پوهاند دوکتور عبدالواسع سلطاني د پوهنتون د څیړنو مرکز آمریت سرپرست: drwassaysultani@hotmail.com 
 19. پوهنمل دوکتور محمد یوسف یارګاري د استادانو آمر: yusufyadgari.dfa@kmu.edu.af 
 20. پوهنمل دوکتور برشنا دولتي د معلوماتي تکنالوژۍ، اړیکو او عامه پوهاوي آمره: dawlaty.brishna@kmu.edu.af 
 21. پوهنمل دوکتور عبدالمنان پیغام د کتابتون آمر: dr.paigham@kmu.edu.af 
 22. پوهنیار پشتنه بنائي احمدزی د کمیونیټي کالج آمره: pbanayee@gmail.com