د پوهنتون الکترونیکي پتې:

 1. ویب سایټ: https://kums.edu.af 
 2. بریښنا لیک: info@kums.edu.af 
 3.  د اړیکو شمیړه : 0093202500327

د پوهنتون د رهبرۍ هئیتانو الکترونیکي پتې:

 1. پوهاند دوکتور وحید الله مومند د پوهنتون رئیس: moman@kums.edu.af 
 2. پوهاند دوکتور شمس الرحمن "رحماني" د پوهنتون علمي معاون: rahmanis.vcaa@kums.edu.af 
 3. محمد اکبر صافی د پوهنتون مالي او اداري معاون: akbar.safi@kums.edu.af 
 4. پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی د پوهنتون د محصلانو چارو معاون: zia.yosufzai2014@kums.edu.af        
 5. پوهاند دوکتور محمد فرید عادل د پوهنتون د صحي موسساتو معاون: farid.adel@kums.edu.af 
 6. پوهنمل دوکتور محمد اسماعیل زمان د معالجوي پوهنځي رئیس:  izaman@kums.edu.af 
 7. پوهندوی محمد اسحاق محمدی د نرسنګ او قابلګي پوهنځي رئیس: mohammad.isaq.m@kums.edu.af 
 8. پوهندوی دوکتور راضیه ربعیزاده د ستوماتولوژي پوهنځي رئیسه: dr.razia@kums.edu.af
 9. پوهنیار دوکتور اجمل سباوون د عامه روغتیا پوهنځي رئیس: sabawoon@kums.edu.af
 10. پوهنیار دوکتور کریم الله شهپر د متممه روغتیایي علومو د پوهنځي رئیس: karimullah_shahpar@kums.edu.af 
 11. پوهنوال دوکتور محمد فرید برنایار د زده کړو انکشاف رئیس: barnayar@kums.edu.af   
 12. پوهندوی دوکتورمحمد اکبر سدید  د علي آباد تدریسي روغتون رئیس: akbarsadeed@kums.edu.af        
 13. پوهنوال دوکتور عبدالحی ولی د میوند تدریسي روغتون رئیس:   abdulhaywali@kums.edu.af 
 14. پوهنوال دوکتور زبیده ژواک د نسائي ولادي کلنیک آمره: dr.zobaida@kums.edu.af 
 15. پوهندوی دوکتور شیرمحمد امیرزاده د سترګي تدریسي کلنیک آمر: samirzada.d.ueh@kums.edu.af   
 16. پوهندوی دوکتور محمد عثمان ریاض د ستوماتولوژي تدریسي کلنیک آمر:  oriaz.d.dtcl@kums.edu.af  
 17. پوهنیار دوکتور محمد رمضان کریمی د زړه امراض و انستیتوت آمر:  ramazan.karimi@kums.edu.af
 18. پوهاند دوکتور عبدالواسع سلطاني د پوهنتون د څیړنو مرکز آمریت سرپرست: sultani@kums.edu.af