روغتون سره اړیکې:

د روغتون ریاست                   0202100447

د روغتون سرطبیب                0202102913

د مالي او اداري آمریت            0202102914

د نرسنګ آمریت                    0202103150

بریښنا لیک: Maiwandhospital@yahoo.com