د روغتون سره اړیکی :

کارته سخی ِ جمال مینه ، د کابل پوهنتون سړک، د کابل طبی علومو پوهنتون ته څیرمه–کابل  افغانستان

د اړیکو شمیری :

د جراحي عاجل سرويس:  0202510358 

د داخله ناروغیو سرويس: 0202510356 

د عقلي او عصبي سرويس :0202510352

د روغتون ریاست:0202510355