د روغتون تشکیلات:

روغتون د لاندې ډیپارتمنتونو درلودونکی دی.

100 بستریزه د ګوش او ګلو ډیپارتمنت (50 بستره ښځینه او 50 بستره نارینه).

70 بستریزه جلدي ډیپارتمنت (35 بستره ښځینه او 35 بستره نارینه).

120 بستریز د داخله اطفال ډیپارتمنت (10 بستره د مراقبت، 10 بستره د نوي زیږدلو ماشومانو،20 بستره د ساري، 20 بستره تغذي، 10 بستره د ARI، 10 بستره CDDاو 40 بستره د داخله مریضانو لپاره).

30 بستریز د ماشومانو جراحۍ ډیپارتمنت (14 بستره د اعصابو جراحۍ، 10 بستره ریکوري او 15 بستره جراحۍ).

30 بستریزه د پلاستیکي جراحۍ ډیپارتمنت (14 بستره د نارینه، 14 بستره ښځینه او 2 بستره ریکوري).