د کابل طبی علومو پوهنتون د زړه د ناروغیو انسټیټوت

د کابل طبی علومو پوهنتون د 6/3/1392 نیټی د 64 ګڼی وړاندیز او دلوړو زده کړه وزارت د  8/3/1392 نیټی د 108 ګڼی وړاندیز په اساس د کابل طبی علومو پوهنتون د زړه ناروغیو د انسټیټوت تشکیل د 117 بستونو په ظرفیت سره د افغانستان د اسلامی جمهوریت د عالی مقام د  2/11/1392 نیټی د 1701 ګڼی حکم په اساس منظور شوی دی.

موخی :

  • د محصلانو، ستاژیرانو، ځوانو ډاکټرانو د تدریس او همدا راز د زړه د ناروغانو د درملنی لپاره د زړه د ناروغیو د یوه مرکز را مینځ ته کول
  • د زړه د نارغیو په برخه کی د محصلانو، استادانو او ډاکټرانو د ظرفیت لوړول
  • د زړه په ناروغیو باندی د څیړنو تر سره کول
  • د امکاناتو په نظر کی نیولو سره په ملی او نړیواله کچه  د زړه د ناروغیو د مرکزونو سره د اړیکو رامینځ ته کول

ستراتیژیک اهداف

  • د زړه د ناروغیو د برخی د تدریسی او پیداګوژیک میتودونو کیفی وده او پرمختیا
  • د امتحانونو د مناسب سیسټم  را مینځ ته کول او د زړه د برخی د روزنیز پروګرام ارزونه
  • د سمپوزیمونو، سیمینارونو، علمی کنفرانسونو، د محصلینو او د زړه ناروغیو د برخی د ښوونکو د عملی کارونو لپاره د مناسبی فضا را مینځ ته کول
  • په ملی او نړیواله کچه د زړه برخی د روغتیایی موسسو سره همغږی او د تدریسی موادو تبادله

اوسنی حالت

د کابل طبی علومو پوهنتون د زړه د ناروغیو انسټیټوت د هیواد په کچه  د زړه د ډاکټرانو او متخصصینو لپاره لومړنی اکاډمیک او روزنیز مرکز دی چی  د کابل طبی علومو پوهنتون د مختلفو پوهنځیو محصلین، ستاژیر ډاکټران او د تخصص د پروګرام ټرینی په کی روزل کیږی.