د شهرآرا د نسائي ولادي روغتون د کادري استادانو او نورو ډاکټرانو په هکله لڼډ معلومات:

یاد روغتون لس تنه کادري استادان لري، چې نوملړ یې د هغو د علمي رتبو سره په لاندې جدول کې ذکر شوی دی.

شمیره

 استاد نوم

 پلار نوم

تخلص

علمي رتبه

1

آغلې استاد زبیده

محمد انور

ژواک

پوهنوال

2

آغلې استاد فهیمه

سید مرجان

آرام

پوهنوال

3

آغلې استاد سمیرا

خدا داد

یفتلی

پوهنمل

4

آغلې استاد ګل پرخه

ذین الله

منلی عثمانی

پوهنمل

5

آغلې استاد نفیسه

سید مختار

ناصري

پوهندوی

6

آغلې استاد دیبا

عبدالحمید

شکیب

پوهنمل

7

آغلې استاد محبوبه

محمد یوسف

سهاک

پوهنمل

8

آغلې استاد نوریه

ګل محمد

عطا

پوهنمل

9

آغلې استاد هاشمه

ضبطو خان

صدیقي

پوهنیار

10

آغلې استاد منیژه

عبدالبصیر

عصیان خلیلي

پوهنیار