د کلنیک د کادري استادانو او نورو ډاکټرانو په اړه معلومات:

د سترګې ډیپارتمنت غړي:

د ډیپارتمنت د غړو تشکیل 7 تنه (یو تن د ډیپارتمنت د شف او 6 تنه د ډیپارتمنت غړي) دی.

تریني ډاکټران 6 تنه (2 تنه هر کال)