د روغتون د کادري استادانو او نورو ډاکټرانو په اړه معلومات

  1. كادري استادان -  مجموعي شمیره (77) کسه
  • د داخلی ډيپارتمنټ د استادانو شمیره (20) کسه
  • د جراحی ډيپارتمنټ د استادانو شمیره (19) کسه
  • د عقلي او عصبي ډيپارتمنټ د استادانو شمیره (5) کسه
  • د اورتوپیډی ډيپارتمنټ د استادانو شمیره (6) کسه
  • د عصبی جراحی ډيپارتمنټ د استادانو شمیره (3) کسه
  • د یورولوژی ډيپارتمنټ د استادانو شمیره (6) کسه
  • د انستیزی ډيپارتمنټ د استادانو شمیره (8) کسه
  • د راډیولوژی ډيپارتمنټ د استادانو شمیره (10) کسه
  1. د معالجوي ډاکټرانو مجموعي شمیره (83) کسه  چی د هغه له جمله څخه یی19 کسه متخصص او پاتی نور ټرینی ډاکټران دی .