د کابل علوم طبی پوهنتون د تاریخی سیر او تکامل خلاصه

  • په۱۳۱۱هجری لمریزکال کی دلوړوزده کړودلومړنی موسسی په ډول دپوهنځی په سویه تاسیس شو.
  • په۱۳۵۹هجری لمریزکال کی یی دکابل دطب دولتی انستیتوت ته چی ددریوپوهنځیو( معالجوی طب،دماشومانوطب اودستوماتولوژی طب) لرونکی ووارتقاوکړه.
  • په۱۳۸۳هجری لمریزکال کی یی دلازمومعیاراتوپه پوره کولوسره دکابل طبی پوهنتون ته ارتقاوکړه.
  • دنرسنګ پوهنځی په۱۳۸۵کال کی دکابل طبی پوهنتون په چوکاټ کی جوړشو.
  • په ۱۳۸۹هجری لمریزکال کی دعامی روغتیاپوهنځی دماشومانودطب دپوهنځی ځای ونیو.
  • دمتممه روغتیایی زده کړوپوهنځی په ۱۳۹۱هجری لمریزکال کی دهیوادداړتیاووپه اساس دفارغ ورکوونکوډیپارتمنټونو په جوړیدوسره دپوهنتون په چوکاټ کی تاسیس شوچی اوسمهال پکښی دطبی ټکنالوژی اوانستیزی ډیپارتمنټونومحصلین شامل اوزده کړوته دوام ورکوی.