د کابل در طبی علومو پوهنتون محوطه

 

د لکچر صنفونه 

 

د کامیونیتی کالج صنفونه

 

د اناتومی لابراتوار

 

د مایکروبیولوژی لابراتوار

 

د بیوشیمی لابراتوار

 

 

د طبی تکنالوژی لابراتوار

  

د نرسنگ لابراتوار

 

د نرسنگ صنفونه