د معلوماتي ټکنالوژۍ عمومي مدیریت:

موخه:

نوې او معیاري ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه، په کار کې اسانتیا او استادانو، زده کړیالانو او کارکوونکو ته د نویو معلوماتو ورکول.

د کابل د طبي علومو د پوهنتون په اړه د ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو له لارې د ټولو لپاره د معلوماتو راټولول.

لاسته راوړنې

لکه څنګه چې ماډرنه ټکنالوژي په افغانستان کې یوه تازه پدیده ده او پخوانی موخنه (تاریخ) نه لري، نو د نوې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستنې سره د کابل د طبي علومو پوهنتون هم له سره جوړه او پیل شوه. په همدې وخت کې یې وده وکړه چې اوسمهال د کابل د طبي علومو پوهنتون د داخلي انټرنیټي شبکو درلودونکی دی. چې د استادانو، زده کړیالانو او کارکوونکو ته یې د ګټې اخیستنې لپاره جوړ کړی. چې د باندویت ظرفیت یې 20MB دی.

 • د کابل د طبي علومو پوهنتون څلور د کمپیوتر درسي ټولګي لري:
  • عامه روغتیا پوهنځي د ماسټرۍ درسي ټولګی چې د 14 تنو د ګټې اخیستنې ظرفیت لري.
  • د انګلیسي ډیپارتمنت درسي ټولګی چې د 17 تنو د ګټې اخیستنې ظرفیت لري.
  • د اناتومي درسي ټولګی چې د 20 تنو د ګټې اخیستنې ظرفیت لري.
  • د ICT ډیپارتمنت درسي ټولګی د 20 تنو د ګټې اخیستنې ظرفیت لري.
 • همدارنګه د کابل د طبي علومو پوهنتون د دریو کمپیوټرلب درلودونکی دی.
  • د کتابتون کمپیوتر لب  Computer Labد 20 تنو د استفادې ظرفیت لري.
  • د عامه روغتیا  کمپیوتر لبComputer Lab  د 20 تنو د استفادې ظرفیت لري.
  • د PBL کمپیوتر لب  Computer Labد 6 تنو د استفادې ظرفیت لري.
 • د کابل د طبي علومو پوهنتون د یو ویډیوېې کنفرانس تالار، چې په یو وخت کې د 25 تنو ظرفیت لرونکی دی، لري. چې په کمپیوټر، پروجکتور، Sound System، تلویزیون، Webcam Camera، او Loud Speaker مجهز او سمبال دی.
 • همدارنګه د کابل د طبي علومو پوهنتون د پټو (مخفي) او امنیتي کمرو درلودونکی دی.  په ټوله کې 47 کمرې چې د پوهنتون په محیط او د تعمیراتو په داخل کې د ځای پر ځای شوي برسیره پر دې یو عدد ګرځنده کمره هم لري.
 • ټاکل شوې چې راتلونکو دوه کلونو پورې د ټولو درسي تعمیراتو او کادري روغتونونو داخلي شبکې جوړې او د پوهنتون د اصلي تعمیر داخلي انټرنیټي شبکه بیا ورغول شي، او یو ICT Center  د 200 تنو د ګټې اخیستنې په ظرفیت او لوړ معیار سره جوړ شي.