موخې:

  1. د ادارې اړوند د اجناسو، خدماتو او ساختماني چارو د تهیې او تدارکو تنظیمول.
  2. په تدارکاتي مراحلو کې شفافیت رامنځته کول.
  3. د عامه وجهې کنترول، د اقتصادي اصل تأمین او د باکیفیته توکو تهیه او تدارک.
  4. د شرایطو وړ داوطلبانو لپاره د ګډون زمینه برابرول.

 

لاسته رواړنې:

د تهیې او تدارکاتو آمریت د 1393 مالي کال را په دیخوا 30 پروژې د حفظ او مراقبت، قرطاسیې، تنظیفاتي موادو، ادویه جاتو، طبي تجهیزاتو او ریجنتو قراردادونه لاسلیک او طی مراحل کړي.

همدارنګه پرچون پیرل یې په معین وخت او ښه توګه سرته رسیږي.