دیدگاه

دیدگاه پوهنحی علوم متمم طبی اینست که دارای منابع کافی علمی ، تربیوی و فزیکی مجهز با تمام امکانات مدرن امروزی  باشد و کادرهای  باتجــربه ، عالم، مـاهــر ، مســــؤول ومـسلـــــکی به سویه های ماسترو دوکتورا ، در رشته تکنالوژی طبی و انستیزی متعهد با تمام ارزش ها ونیا زمندی های جامعه کنونی را درخود داشته باشد. تا در توانمند ساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آنهاکمک نمایدتابا شـــــد فــــا رغ التحـــصـــیلان آیــنده مـــــا جــــــوابگــــوی مقتضـــیات کنونی جـــامعـــه ونســـل هـــــــای آینده باشــــند .

رسالت

 انتقال دانش رشته اختصاصی برای محصلین پوهنحی علوم متمم طبی پوهنتون طبی کابل مطـــــــــــابق به معــیارهای علمــی وکــسب دانش مــتوازن کــــــه باعـث رشــد علمی و مسلکی محصلان میگــــردد رســــالت پوهنحی علوم متمم طب را تشکیل میدهد ودر این عرصه سهــم خــود را ادا می نمـــاید . تاباشـــــــــد نسل آیــنده مــا دارای قــابلیت هــا ومهــارت هــای لازمـــه گردند و  باتقویت حـــــس مســؤولیت ، وطــن دوســتی ، صــداقــت ومعلــــــــــومــات کافــی ازآخـرین اکـتشافــــــــــــــات ودســت آورد هـــای فکـــری سالــم جــــوامع بشــری  بــارعـــایت تمام موازین حقـوقی بشر واجتناب ازهــرنوع تبعیــض تربیت شوند.

       ارزش ها                         

 1. آزادی اکادمیک.
 2. تعهد به رعایت تقوا ، صداقت وشفافیت درکار.
 3. تعهد به اجرای به موقع کار درتیم.
 4. احترام به نظریات دیگران ونظریات متفاوت.
 5. حاکمیت دروظیفه ورهبری مشترک.
 6. رد هرگونه تبعیض لسانی ، قومی ،نژادی ، مذهبی ، فکری وحتی جندر.
 7. احساس مسؤولیت

 

        همچنان پوهنحی علوم متمم طبی به ارزشهای معنوی ذیل در راه تربیه نسل جوان عقیده دارد.             

 • مسلکی و با کفایت
 • شایسته و با دانش
 • وطن دوست
 • متعهد و صادق
 • شناخت حقوق مرد و زن
 • حفاظت محیط زیست
 • احساس همکاری
 • استفاده نیک از امکانات دست داشته
 • معتقد به اهمیت تدریس
 •  محبت و حسن نیت
 •  برخورد و کرکتر عالی
 •  با نظم و دسپلین
 •  اعتماد به نفس
 •  مبتکر و کنجکاو
 •  وقت شناس